top of page

Bu Gece

“Ey dost, Allah için yatağımın başından ayrılma. Zira kendimi diğer geceler gibi görmüyorum bu gece.” Vahşî-i Bâfkî, 32. Gazel, 4. Beyit

Oldu bîdâr-ı cinân dîde-i giryân bu gece

Mülk-i rü’yâya nüzûl eyledi cânân bu gece


Âteş-i gussa-i hicrân ile bî-çâre iken

Nâgehân geldi teb-i derdime dermân bu gece


Gark iken lücce-i eşkimde ten-i ber-bâdım

Buldu ârâm u sükûn mevce-i tûfân bu gece


Bende-i bî-kes iken bister-i tenhâyîde

Kıldı hâkân beni ihsân ile sultân bu gece


Devlet-i lahza-i vuslat ile Yâ Rab gûyâ

Oldu tâbi’ bana Tûrân ile Îrân bu gece


Ey felek mâh-cemâlim var iken sînemde

Olmasın mihr-i cihân nûr ile tâbân bu gece


Etse himmet bize bir kerre revân-ı Hâfız

Olsa yeldâ gibi bî-gâye vü pâyân bu gece


Oldu hep zîr ü zeber şevk ile mefhûm-ı zamân

Gûyiyâ oldu dil âzâde-i ezmân bu gece


Sanırım himmet-i Üstâd iledir hep bu visâl

Çünkü sînemde benim cân idi dîvân bu gece


Bezm-i rü’yâda iken bî-ser ü sâmân Sâmî

Oldu peymâne-i vuslatla gazel-hân bu gece


Günümüz Türkçesi İle


1- Derd ile ağlayan gözler cennette uyandılar bu gece. Sevgili rüya ülkesine geldi bu gece.

2- Ayrılık gam ve kederinin ateşi ile çaresiz iken ansızın ateşim için derman geldi bu gece.

3- Berbat olmuş vücudum göz yaşı dalgaları arasında boğulmuş iken tufan dalgaları sükun buldular bu gece.

4- Yalnızlık döşeğinde kimsesiz bir kul iken sultan, ihsan eyleyip beni hakan etti bu gece.

5- Ya Rab, sevgili ile kavuşma devletinin bir anı ile sanki Turan ile İran benim emrime girdi bu gece.

6- Ey felek benim ay yüzlü sevgilim sinemde iken dünyayı aydınlatan güneş doğmasın bu gece.

7- Keşke bize bir kere Hâfız-ı Şîrâzî’nin temiz ruhu himmet etse de yılın en uzun gecesi gibi sonsuz olsa bu gece.

8- Sevgili ile kavuşmanın verdiği şevk ile zaman mefhumu alt üst olup gitti. Sanki zaman ve mekan kaydından kurtuldum bu gece.

9- Zannederim ki bütün bu kavuşma üstat Şehriyar’ın himmeti iledir. Zira divanı benim sinemde can olmuştu bu gece.

10- Sâmî rüya meclisinde perişan bir halde iken kavuşma kadehi ile gazel söyledi bu gece.

137 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page